Korzystanie z Customize API

Dawno, dawno temu napisałem poradnik jak korzystać z settings API, jednak po ostatnich doniesieniach, jest on już nie do końca zgodny ze standardami. Dlatego postanowiłem napisać co nieco o Customize API.

W moim podejściu do tego tematu zastosuję metodę obiektową, która jest dużo bardziej czytelna i daje o wiele większe możliwości.

No to zaczynamy na początku tworzymy nowy plik, który będzie odpowiedzialny za nasze opcje

class ThemeOptionsAPI {
   protected static $instance;
   private $classes = array();

   public static function init() {
    if(is_null(self::$instance) AND self::$instance = new self) {
      return self::$instance;
    }
  }
}

i dołączamy go to pliku functions.php motywu

require_once('sciezka_do_pliku/theme-options-api.php');
ThemeOptionsAPI::init();

Teraz należy dodać klasę, która będzie przechowywała wszystkie opcje

class ThemeOptions {

  private $options = array();

  public function __construct() {
    $this->options = array();
  }

  public function getOptions() {
    return $this->options;
  }
  public function addOption(array $opt) {
    $this->options[] = $opt;
  }
}

Teraz do klasy ThemeOptionsAPI, należy dodać konstruktor

private function __construct() {
  $this->classes = array(
    'ThemeOptions' => get_template_directory().'sciezka_do_pliku/theme-options.php',
  );
  $this->theme_options_include_classes();
}

oraz metodę autloadera.

private function theme_options_include_classes() {
  if (function_exists("spl_autoload_register")) {
    if (function_exists("__autoload")) {
      spl_autoload_register("__autoload");
    }
    spl_autoload_register(array($this,'autoload'));
  } else {
    foreach ($this->classes() as $id => $path) {
      if (is_readable($path) && !class_exists($id)) {
        require_once($path);
      }
    }
  }
}
private function autoload($class) {
  if (isset($this->classes[$class]) && is_readable($this->classes[$class])) {
    require_once($this->classes[$class]);
  }
}

Etap początkowy można uznać za zakończony, teraz w konstruktorze klasy ThemeOptions, dodamy przykładowe pola.

$this->options = array(
  'section_id' => array(//ID sekcji
    'title' => 'Tytuł sekcji', //Tytuł sekcji
    'priority' => 35, //Priorytet
    'capability' => 'edit_theme_options',//Poziom uprawnień
    'description' => 'Opis sekcji', //Opis sekcji
    'fields' => array( //Tablica z polami
      'field_id' => array(//ID pola
        'label' => 'Field Label',//Etykieta
        'description' => 'Field Desc',//Opis pola
        'type'   => 'image',//Typ pola
        'default' => '',//Wartość domyślna
        'options' => array()//Tablica wartości
      )
    )
));

Opis pól:

 • ID sekcji: WordPress udostępnia domyślne sekcje:(title_tagline,colors,header_image,background_image,nav,static_front_page) ustawienie, któreś z wymienionych jako ID sekcji spowoduje wyświetlenie pól w któreś z nich, gdy ID sekcji będzie własne zostanie utworzona nowa sekcja
 • Priorytet: definiuje w jakim miejscu wyświetli się nowa sekcja, wyłącznie w przypadku tworzenie nowej sekcji
 • Poziom uprawnień: definiuje jakie uprawnienia powinien posiadać użytkownik aby móc edytować wartości w tej sekcji
 • Tablica z polami: zawiera tablicę pól jakie zostaną wyświetlone w danej sekcji
 • ID pola: wartość wstawiana jako id oraz name pola
 • type: Typ pola możliwe opcje takie same jak w przypadku znaczników HTML, dodatkowo Worpdress udostępnia własne typy(color,image,media)
 • Wartość domyślna: w przypadku gdy pole nie powinno być puste można ustawić wartość domyślna
 • Tablica wartości: w przypadku pól typu select, checkbox, radio tablica zawierająca dostępne wartości w postaci 'wartosc’ => 'etykieta’

Teraz należy wyświetlić uprzednio dodane opcje oraz pogrupować jej w sekcje,w tym celu w konstruktorze klasy ThemeOptionsAPI, należy dodać następującą linijkę:

add_action('customize_register',array($this,'theme_options_api_customize_register'));

oraz metodę theme_options_api_customize_register

public function theme_options_api_customize_register($wp_customize) {
  $this->customize = $wp_customize;
  $class = new ThemeOptions();
  $options = $class->getOptions();
  if(!empty($options)) {
    foreach ($options as $section_id => $section_opt) {
      $this->sectionID = $section_id;
      $this->addSection($section_id, $section_opt);
      $this->addFeilds($section_id, $section_opt['fields']);
      $this->options[$section_id] = array_keys($section_opt['fields']);
    }
  }
}

Powyższa metoda w pętli dodaje pobrane z tablicy pola oraz sekcje korzystając z odpowiednich metod, które zostaną opisane za chwilę.

Wcześniej należy dodać jeszcze trzy prywatne pola do klasy ThemeOptionsAPI

private $customize = null;
private $options = array();
private $sectionID = null;

Kolejnym krokiem jest dodanie wypomnianych metod dodających pola oraz sekcje.

private function addSection($section_id,array $section_opt) {
  $default_sections = array('title_tagline','colors','header_image','background_image','nav','static_front_page');
  if(!in_array($section_id, $default_sections)) {
    if(isset($section_opt['fields'])) {
      unset($section_opt['fields']);
    }
    $this->customize->add_section($section_id, $section_opt);
  }
}

private function addFeilds($section_id,array $fields) {
  if(!empty($fields)) {
    foreach($fields as $id => $field) {
      $this->addField($id, $field);
    }
  }
}

Powyższe metody nie mają skomplikowanej struktury dlatego też nie zostaną dokładnie opisane, a wszystkie wątpliwości rozwieją przeprowadzane przez siebie testy.

Jednym z ostatnich kroków jest zapis utworzonych przez nas opcji do bazy, w tym celu należy utworzyć metodę storeInDB

private function storeInDB($id, array $field) {
  $default = isset($field['default']) ? $field['default'] : '';
  $capability = isset($field['capability']) ? $field['capability'] : 'edit_theme_options';
  $this->customize->add_setting($id, //No need to use a SERIALIZED name, as `theme_mod` settings already live under one db record
    array(
      'default' => $default, //Wartość domyślna
      'type' => 'theme_mod', //dostępne wartości theme_mod, option
      'capability' => $capability, //Poziom uprawnień
      'transport' => 'postMessage', //Sposób w jaki zapisywać ustawienia refresh,postMessage
    ) 
  );
}

W tej metodzie tak samo jak w poprzedniej najlepszym wytłumaczeniem będą testy, param transport określa w jaki sposób powinny być zapisywane ustawienia, ustawienie go na postMessage umożliwi podgląd zmian „na żywo”

No i w końcu przyszedł czas na najważniejszą metodę w całej klasie czyli wyświetlenie pól umożliwiających edycję szablonu.

private function addField($id, array $field) {
  $this->storeInDB($id, $field);
  $default_type = array(
    'color' => 'WP_Customize_Color_Control',
    'image' => 'WP_Customize_Image_Control',
    'media' => 'WP_Customize_Upload_Control',
  );
  $priority = isset($field['priority']) && is_numeric($field['priority']) ? $field['priority'] : '';
  $options = isset($field['options']) && is_array($field['options']) ? $field['options'] : array();

  if(key_exists($field['type'], $default_type)) {
    $class = new $default_type[$field['type']](
      $this->customize,$id, 
      array(
        'label' => $field['label'],
        'section' => $this->sectionID,
        'priority' => $priority,
      )
    );
    $this->customize->add_control($class);
  } else {
    $class = array(
      'label' => $field['label'],
      'section' => $this->sectionID,
      'type' => $field['type'],
      'choices' => $options,
    );
    $this->customize->add_control($id,$class);
  }
}

I to wszystko opcje powinny się wyświetlać w sekcjach jakie zostały zdefiniowane. Dodatkowo do podglądu zmiany w ustawieniach „na żywo”, należy dołączyć plik JavaScript z następującą zawartością:

(function($) {
  wp.customize('YOUR_SETTING_ID', function(value) {
  value.bind( function(newval) {
      //Do stuff (newval variable contains your "new" setting data)
    });
  });
})(jQuery);

W celu dołączenia pliku w konstruktorze klasy ThemeOptionsAPI należy dodać następującą linijkę:

add_action(’customize_controls_enqueue_scripts’,array($this,’theme_options_api_customizer_live_preview’));

oraz metodę, która zarejestruje skrypt oraz doda do niego w postaci tablicy wszystkie zarejestrowane pola wraz z przypisanymi do nich sekcjami, co pozwoli na łatwy dostęp do konkretnych wartości

public function theme_options_api_customizer_live_preview() {
  wp_register_script('theme_options_api_script',get_template_directory.'sciezka_do_pliku/theme-customize.js');
  wp_localize_script('theme_options_api_script','thme_options_fields',$this->options);
  wp_enqueue_script('theme_options_api_script');
}

Teraz to już na prawdę wszystko, starałem się tłumaczyć w taki sposób aby wszystko było jasne; ale też bez przepisywania codexa. Wydaj mi się, że napisany w ten sposób kod pozwoli ograniczyć jego ilość do minimum pozostając czytelnym.

W razie wątpliwości, pytań, sugestii wszystkie komentarze są mile widziane


Opublikowano

w

przez

Komentarze

2 odpowiedzi na „Korzystanie z Customize API”

 1. Awatar Antoni

  Dzięki za ten poradnik!

 2. Awatar Janunsz Kamiński

  Bardzo ciekawy poradnik!